Standplaatsen op markten en op openbaar domein

In de gemeenteraad van 23.12.2008 werd het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbare domein van de gemeente Zwalm definitief aangenomen. Concreet houdt dit in dat vanaf 01/01/2009 eenieder die een standplaats wenst in te nemen op het openbare domein buiten de openbare markten om er ambulante activiteiten uit te oefenen voorafgaand een machtiging dient aan te vragen bij het gemeentebestuur van Zwalm, Zuidlaan 36. De aanvraag vermeldt duidelijk de aard van de producten of diensten die men wenst te verkopen, de plaats van de verkoop en de datum en duur van de verkoop. Om van een tijdige afhandeling van uw aanvraag verzekerd te zijn, dient deze ten minste 1 maand voor de dag van het gebeuren in het bezit te zijn van het gemeentebestuur.

De wetgeving op de ambulante handel voorziet in een aantal uitzonderingen die niet aan de wet zijn onderworpen waaronder ook de occasionele verkopen zonder commercieel doel door particulieren, de zogenaamde rommelmarkten, garageverkopen enz. Hiervoor dient evenwel steeds een toelating van het gemeentebestuur bekomen te worden. Gezien de complexiteit van de regelgeving verzoeken we je om in ieder afzonderlijk geval steeds de dienst burgerzaken op voorhand te willen raadplegen.


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory