Model 2

Beschrijving

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.
Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Model 2 is het getuigschrift dat je kan aanvragen voor het uitoefenen van een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medische- sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie. https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister
 

Voorwaarden

Iedere inwoner van Zwalm, Belg of vreemdeling, kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor zichzelf (mits duidelijke opgave van de reden waarvoor het uittreksel moet dienen). Iedereen kan met een geldig volmacht een uittreksel afhalen. De volmacht moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn, de reden van aanvraag en de naam van de gemachtigde vermelden. Openbare overheden kunnen in bepaalde gevallen een uittreksel aanvragen.

Bedrag

Het uittreksel is gratis.

Benodigdheden

• De identiteitskaart.
• Indien een uittreksel uit het strafregister wordt aangevraagd met  een volmacht hebben we volgende documenten nodig: ◦de door betrokkene met reden omschreven aanvraag;
◦ de volmacht;
◦ een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever.

Bijzonderheden

Uittreksels bestemd voor het buitenland worden getekend door de burgemeester.
Personen die in het buitenland verblijven en niet meer ingeschreven staan in de bevolkingsregisters kunnen een uittreksel aanvragen bij het centraal strafregister te Brussel dit kan door een persoonlijk schrijven gericht aan de dienst CSR (FOD Justitie, DG Rechterlijke Organisatie, Centraal Strafregister, 115 Waterloolaan, 1000 Brussel) of per fax (+32 2 552 27 82) of per mail (cjc-csr@just.fgov.be).

Procedure

Je vraagt het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.
Je kan het uittreksel ook aanvragen voor een andere persoon. Je hebt hiervoor een handgeschreven volmacht van de persoon voor wie je het uittreksel aanvraagt nodig en (een kopie van) zijn identiteitskaart.
Je kunt een attest persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken, schriftelijk, per e-mail, telefonisch of online via het digitale loket aanvragen.
Om een attest online aan te vragen, heb je volgende zaken nodig:
• een e-mailadres;
• een eID met pincode of een federale token.
             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory